เงื่อนไขการให้บริการ

อัปเดตครั้งล่าสุด: 04/02/2020

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ ("ข้อตกลง") นี้ได้ตกลงกันไว้ระหว่าง INVOLVE ASIA TECHNOLOGIES SDN BHD (“ INVOLVE ASIA”) และคุณหรือถ้าคุณเป็นตัวแทนของ บริษัท หรือหน่วยงานอื่น ๆ บริษัท หรือนิติบุคคลนั้น (ในทั้งสองกรณี“ คุณ” )

INVOLVE ASIA ได้พัฒนาบริการบนเว็บผ่านเว็บไซต์ต่างๆ (แต่ละ“ ไซต์”) และแอปพลิเคชั่น (แต่ละอัน“ แอปพลิเคชั่น”) ดำเนินการและให้บริการโดยและในนามของ INVOLVE ASIA (บริการดังกล่าวพร้อมกับแต่ละไซต์และแอปพลิเคชัน รวมถึง "แพลตฟอร์ม") แพลตฟอร์มดังกล่าวช่วยให้ผู้บริหารการประชาสัมพันธ์นักการตลาดแบรนด์ตัวแทน (เรียกรวมกันว่า“ ผู้ใช้ทางธุรกิจ”) มองเข้าไปในโปรไฟล์ของผู้มีอิทธิพลที่แตกต่างกัน (“ ผู้มีอิทธิพล”) ด้วยเมทริกซ์ประสิทธิภาพหลักที่สร้างขึ้นเองและเชื่อมโยงกับผู้ใช้

คุณมีความสนใจในการใช้แพลตฟอร์ม ก่อนที่จะเข้าถึงหรือใช้แพลตฟอร์มคุณจะต้องยอมรับข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ ข้อตกลงนี้รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่างและนโยบายความเป็นส่วนตัวในปัจจุบันของ INVOLVE ASIA และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ทางธุรกิจ คุณมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ (รวมถึงนโยบายเหล่านี้)

เว้นแต่คุณจะเข้าทำข้อตกลงอื่น ๆ กับ INVOLVE ASIA เกี่ยวกับแพลตฟอร์มข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงที่สมบูรณ์และพิเศษเฉพาะระหว่างคุณและ INVOLVE ASIA เกี่ยวกับการเข้าถึงและการใช้แพลตฟอร์มของคุณ ข้อตกลงนี้มีผลเหนือข้อตกลงหรือข้อเสนอล่วงหน้าด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรและการสื่อสารอื่นใดระหว่างคุณกับ INVOLVE ASIA ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานแพลตฟอร์มของคุณ

โปรดอ่านข้อตกลงนี้อย่างละเอียด โดยการเข้าถึงหรือใช้แพลตฟอร์มหรือคลิกที่กล่องที่ระบุว่าคุณยอมรับหรือเห็นด้วยกับข้อกำหนดเหล่านี้คุณยอมรับว่าคุณได้อ่านและตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงนี้

หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงนี้หรือไม่เป็นไปตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ INVOLVE ASIA จะไม่ยอมให้คุณเข้าถึงหรือใช้งานแพลตฟอร์มและคุณจะต้องไม่เข้าถึงหรือใช้แพลตฟอร์ม หากคุณเข้าถึงหรือใช้งานแพลตฟอร์มคุณยอมรับว่าคุณมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้และตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงนี้

1. คำจำกัดความ ข้อกำหนดที่ใช้ในข้อตกลงนี้มีคำจำกัดความที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้หรือหากไม่ได้กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้จะมีความหมายภาษาอังกฤษแบบธรรมดาตามที่ตีความทั่วไปในฮ่องกง

2. ระยะเวลา  ข้อตกลงนี้มีการลงวันที่ก่อนหน้าของวันที่คุณเข้าใช้หรือใช้แพลตฟอร์มเป็นครั้งแรกหรือระบุการยอมรับของคุณโดยการคลิกกล่องที่ระบุว่าคุณยอมรับข้อตกลงนี้ (“ วันที่มีผลบังคับใช้”) และจะดำเนินการต่อไป .

3. การปรับเปลี่ยน  INVOLVE ASIA ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขแพลตฟอร์มหรือข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลาโดยการแก้ไขที่มีอยู่บนแพลตฟอร์มหรือโดยการแจ้งให้คุณทราบตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ การแก้ไขจะมีผลทันทีเมื่อโพสต์บนแพลตฟอร์มหรือประกาศอื่น ๆ คุณสามารถหยุดการใช้งานแพลตฟอร์มได้ตลอดเวลาหากคุณไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อย่างไรก็ตามคุณจะถือว่าคุณได้ยอมรับการแก้ไขดังกล่าวผ่านการใช้งานแพลตฟอร์มต่อไปของคุณตามประกาศดังกล่าว

4. บัญชี  คุณอาจจำเป็นต้องสร้างบัญชีบนแพลตฟอร์ม (“ บัญชี”) เพื่อเข้าถึงแอปพลิเคชันและบางส่วนของแพลตฟอร์ม แต่ละบัญชีและรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับแต่ละบัญชี ("รหัสบัญชี") เป็นเรื่องส่วนตัว แต่ละบัญชีมีไว้เพื่อการใช้งานส่วนตัวของคุณและแต่ละ ID บัญชีสามารถใช้ได้เฉพาะคุณเท่านั้น คุณไม่สามารถแจกจ่ายหรือโอนบัญชีหรือรหัสบัญชีของคุณหรือให้สิทธิ์แก่บุคคลที่สามในการเข้าถึงบัญชีหรือรหัสบัญชีของคุณ คุณเป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวต่อการใช้งานแพลตฟอร์มทั้งหมดผ่านบัญชีของคุณ คุณจะมั่นใจในความปลอดภัยและการรักษาความลับของรหัสบัญชีของคุณและจะแจ้งให้ INVOLVE ASIA ทราบทันทีหาก ID บัญชีใด ๆ สูญหายถูกขโมยหรือถูกบุกรุก คุณต้องรับผิดชอบต่อความรับผิดและความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้บัญชีของคุณหรือภายใต้ ID บัญชีใด ๆ (ไม่ว่าจะถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมาย) และการทำธุรกรรมใด ๆ ที่เสร็จสมบูรณ์ผ่านบัญชีใด ๆ หรือภายใต้ ID บัญชีใดก็ตาม . ในการสร้างบัญชีคุณจะถูกขอให้ส่งข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับตัวคุณ (“ ข้อมูลการลงทะเบียน”) คุณยอมรับว่า: (1) ข้อมูลการลงทะเบียนทั้งหมดที่คุณให้จะเป็นจริงและครบถ้วน และ (2) คุณจะรักษาและอัปเดตข้อมูลการลงทะเบียนของคุณทันทีเพื่อให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

5. การเข้าถึงเนื้อหา  เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในแพลตฟอร์มเนื้อหาข้อมูลหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่จัดให้ผ่านแพลตฟอร์ม (ไม่รวมการมอบหมายของคุณ) (รวมถึง "เนื้อหา") ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ INVOLVE ASIA คุณเป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนและการบังคับใช้ของเนื้อหาดังกล่าวทั้งหมดและการใช้เนื้อหาดังกล่าวของคุณ คุณจะไม่และจะไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามใด ๆ : (a) แก้ไขดัดแปลงทำซ้ำหรือสร้างผลงานลอกเลียนแบบของเนื้อหาใด ๆ ; (b) แจกจ่ายขายจำหน่ายให้ยืมยืมให้เช่าใบอนุญาตช่วงหรือโอนเนื้อหาใด ๆ ; หรือ (c) แก้ไขปิดบังหรือลบลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าหรือประกาศอื่นใดที่มีให้ในหรือเกี่ยวข้องกับเนื้อหาใด ๆ เนื้อหาบางอย่างอาจรวมถึงหรือยึดตามข้อมูลข้อมูลหรือเนื้อหาจากผู้ใช้ธุรกิจหรือผู้มีอิทธิพลและผู้ให้บริการเนื้อหาบุคคลที่สามที่เป็นอิสระอื่น ๆ (“ เนื้อหาของบุคคลที่สาม”) INVOLVE ASIA ไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของและจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือการละเว้นเนื้อหาใด ๆ ของบุคคลที่สามที่ให้ไว้ผ่านแพลตฟอร์ม ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้คุณไม่ได้รับอนุญาตหรือสิทธิ์ในหรือเนื้อหาใด ๆ หรือ IPR ใด ๆ (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) ในนั้นหรือที่เกี่ยวข้อง หากคุณต้องการใช้เนื้อหาในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาตตามข้อตกลงนี้โปรดติดต่อ INVOLVE ASIA

6. การระงับ  โดยไม่ จำกัด สิทธิ์ของ INVOLVE ASIA ในการยุติข้อตกลงนี้ INVOLVE ASIA อาจระงับการเข้าถึงแพลตฟอร์มของคุณไม่ว่าจะมีหรือไม่มีการแจ้งให้คุณทราบถึงการละเมิดข้อตกลงนี้หรือกฎหมายที่บังคับใช้หรือตามความเหมาะสมอื่น ๆ INVOLVE ASIA ไม่เหมาะสมหรือเป็นอันตรายต่อแพลตฟอร์ม INVOLVE ASIA หรือผู้ใช้ทางธุรกิจหรือผู้มีอิทธิพลอื่น ๆ

7. เทคโนโลยีแพลตฟอร์ม  แพลตฟอร์มและฐานข้อมูลซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่ใช้โดยหรือในนามของ INVOLVE ASIA เพื่อใช้งานแพลตฟอร์มและโครงสร้างองค์กรและข้อมูลพื้นฐานข้อมูลและรหัสซอฟต์แวร์ของซอฟต์แวร์ (รวมเรียกว่า“ เทคโนโลยี”) เป็นความลับทางการค้าที่มีค่าของ INVOLVE ASIA คุณจะไม่และจะไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามใด ๆ เพื่อ: (1) เข้าถึงหรือพยายามเข้าถึงเทคโนโลยียกเว้นที่ระบุไว้โดยชัดแจ้งในข้อตกลงนี้; (2) ใช้เทคโนโลยีในลักษณะที่ผิดกฎหมายหรือในลักษณะอื่นใดที่อาจสร้างความเสียหายปิดการใช้งานสร้างภาระหนักเกินไปหรือทำให้เสียเทคโนโลยี (3) ใช้สคริปต์อัตโนมัติเพื่อรวบรวมข้อมูลจากหรือโต้ตอบกับเทคโนโลยี (4) แก้ไขดัดแปลงทำซ้ำสร้างงานดัดแปลงของเทคโนโลยี (5) แจกจ่ายขายต่อให้ยืมให้ยืมให้เช่าอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ช่วงหรือถ่ายโอนสิทธิ์ใด ๆ ของคุณในการเข้าถึงหรือใช้งานเทคโนโลยีหรือทำให้เทคโนโลยีมีให้แก่บุคคลที่สามใด ๆ (6) วิศวกรรมย้อนกลับถอดแยกชิ้นส่วนถอดรหัสหรือพยายามที่จะได้รับวิธีการดำเนินงานของเทคโนโลยี (7) พยายามหลีกเลี่ยงหรือเอาชนะมาตรการคุ้มครองทางเทคโนโลยีใด ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ จำกัด การเข้าถึงส่วนใด ๆ ของเทคโนโลยี (8) ตรวจสอบความพร้อมใช้งานประสิทธิภาพหรือฟังก์ชันการทำงานของเทคโนโลยี หรือ (9) แทรกแซงการทำงานหรือโฮสต์ของเทคโนโลยี

8. ความเป็นเจ้าของ  INVOLVE ASIA สงวนสิทธิ์กรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ทั้งหมดรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะ IPR ทั้งหมด (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) ในและต่อเทคโนโลยีและส่วนเพิ่มเติมการปรับปรุงการปรับปรุงและการแก้ไขใด ๆ คุณไม่ได้รับความเป็นเจ้าของในหรือต่อเทคโนโลยีและคุณจะไม่ได้รับสิทธิ์หรือใบอนุญาตในการใช้เทคโนโลยีเองนอกเหนือจากสิทธิ์ของคุณในการเข้าถึงแพลตฟอร์มและเนื้อหาภายใต้ข้อตกลงนี้ ชื่อโลโก้ INVOLVE ASIA และชื่อผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มและเนื้อหาเป็นเครื่องหมายการค้าของ INVOLVE ASIA และผู้ให้อนุญาตและผู้ให้บริการของ INVOLVE ASIA และคุณไม่ได้รับสิทธิ์หรือใบอนุญาตในการใช้งาน เพื่อจุดประสงค์ของข้อตกลงนี้“ IPR” หมายถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินสิทธิในการประชาสัมพันธ์สิทธิความเป็นส่วนตัวและสิทธิทางกฎหมายอื่นใดในการปกป้องข้อมูลข้อมูลหรือทรัพย์สินไม่มีตัวตนทั่วโลกรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงใด ๆ และลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการความลับทางการค้าสิทธิในสิทธิบัตรสิทธิทางศีลธรรมสิทธิ์ในฐานข้อมูลและสิทธิในสัญญา

9. การชดใช้ค่าเสียหาย  คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายปกป้องและไม่ทำอันตรายใด ๆ กับ INVOLVE ASIA และเจ้าหน้าที่ผู้บริหารผู้ถือหุ้น บริษัท ในเครือพนักงานตัวแทนผู้รับเหมาผู้รับมอบหมายผู้รับใบอนุญาตและผู้รับช่วงต่อจากการเรียกร้องใด ๆ และการสูญเสียทั้งหมด หนี้สินความเสียหายค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าทนายความค่าใช้จ่ายในศาลรางวัลความเสียหายและจำนวนเงินที่ชำระ) ซึ่งเป็นผลมาจากการเรียกร้องหรือการกล่าวหาต่อฝ่ายที่ได้รับการชดใช้อันเกิดจากการเข้าถึงหรือการใช้แพลตฟอร์มหรือเทคโนโลยี และการฝ่าฝืนข้อตกลงนี้ของคุณ INVOLVE ASIA จะแจ้งให้คุณทราบถึงข้อเรียกร้องหรือข้อกล่าวหาดังกล่าวและ INVOLVE ASIA จะมีสิทธิ์เข้าร่วมในการต่อสู้เพื่อเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ

10. ข้อจำกัดความรับผิด  INVOLVE ASIA จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทางอ้อมอุบัติเหตุพิเศษที่เป็นแบบอย่างหรือเป็นผลสืบเนื่องอย่างไรก็ตามภายใต้ทฤษฎีความรับผิดใด ๆ ไม่ว่าจะในสัญญาความรับผิดที่เข้มงวดหรือการละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อหรืออย่างอื่น) ที่เกิดขึ้น การใช้แพลตฟอร์มหรือบริการแม้ว่า INVOLVE ASIA ได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการสูญเสียการส่งโอกาสรายได้หรือผลกำไรการหยุดชะงักทางธุรกิจหรือการจัดหาสินค้าหรือบริการทดแทน INVOLVE ASIA ความรับผิดโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้และบริการทั้งหมดที่มีให้ภายใต้ข้อตกลงนี้ไม่ว่าจะเป็นสัญญาหรือการละเมิดหรืออื่น ๆ จะไม่เกิน $10 คุณยอมรับว่า INVOLVE ASIA จะไม่เข้าทำข้อตกลงนี้โดยไม่มีข้อ จำกัด เกี่ยวกับความรับผิด ในเขตอำนาจศาลที่ไม่อนุญาตให้มีการจำกัดความรับผิดสำหรับความเสียหายที่ตามมาหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญความรับผิดของ INVOLVE ASIA จะ จำกัด อยู่ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

11. ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล  คุณยินยอมอย่างชัดแจ้งต่อการใช้และการเปิดเผยข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้และอื่น ๆ ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว แม้จะมีสิ่งใดในนโยบายความเป็นส่วนตัว INVOLVE ASIA จะมีสิทธิ์ในการรวบรวมแยกรวบรวมสังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูลหรือข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ (ข้อมูลหรือข้อมูลที่ไม่ได้ระบุเอนทิตีหรือบุคคลธรรมดาเป็นแหล่งที่มา) จากการเข้าถึงและการใช้แพลตฟอร์มของคุณ ในขอบเขตที่ข้อมูลหรือข้อมูลดังกล่าวถูกรวบรวมหรือสร้างโดย INVOLVE ASIA ข้อมูลและข้อมูลจะเป็นของ INVOLVE ASIA แต่เพียงผู้เดียวและอาจถูกใช้โดย INVOLVE ASIA เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อคุณ ข้อมูลและข้อมูลจะใช้ในรูปแบบรวมเท่านั้นโดยไม่ต้องระบุตัวคุณโดยตรงหรือนิติบุคคลอื่นหรือบุคคลธรรมดาเป็นแหล่งที่มาของมัน

12. การให้บริการ INVOLVE ASIA กำลังสร้างสรรค์และเปลี่ยนแปลงแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่องเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้ คุณรับทราบและยอมรับว่ารูปแบบและลักษณะของบริการที่ INVOLVE ASIA อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า คุณรับทราบและตกลงว่า INVOLVE ASIA อาจหยุด (เป็นการถาวรหรือชั่วคราว) ในการให้บริการแพลตฟอร์ม (หรือฟีเจอร์หรือฟังก์ชันใด ๆ ภายในแพลตฟอร์ม) แก่คุณหรือผู้ใช้โดยทั่วไปตามดุลยพินิจของ INVOLVE ASIA โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณและ / หรือ INVOLVE ASIA อาจบอกเลิกข้อตกลงนี้และ / หรือการเข้าร่วมในบริการของคุณได้ทุกเวลาไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือไม่มีเหตุผลและ Advwhere จะไม่รับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับการตัดสินใจดังกล่าว

13. ค่าธรรมเนียม. นอกจากนี้ INVOLVE ASIA ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมหรือค่าธรรมเนียมใหม่ ๆ ตามความเหมาะสม ในกรณีที่ผู้ใช้ทางธุรกิจไม่ชำระค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เนื่องจาก INVOLVE ASIA INVOLVE ASIA ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกสิทธิ์ของผู้ใช้ทางธุรกิจในการเข้าถึงฐานข้อมูลโดยไม่กระทบต่อสิทธิ์และการเยียวยาอื่น ๆ ทั้งหมด พร้อมให้ INVOLVE ASIA

14. ความประพฤติ ผู้ใช้แพลตฟอร์มไม่ควรรวบรวมรวบรวมหรือรวบรวมข้อมูลหรือข้อมูล (รวมถึงที่อยู่อีเมล) เกี่ยวกับผู้ใช้รายอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเรา รบกวนหรือแทรกแซงการใช้งานและความเพลิดเพลินของผู้อื่นในแพลตฟอร์ม ให้ข้อมูลเท็จหรือฉ้อโกงเมื่อตั้งค่าโปรไฟล์ ซื้อหรือสร้างผู้ติดต่อสื่อสังคมออนไลน์ปลอมหรือเท็จหรือผู้ติดตามเครือข่ายสังคมออนไลน์ ตั้งค่าโปรไฟล์สำหรับวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือชั่วร้าย

15. ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เมื่อใช้งานแพลตฟอร์มคุณจะได้รับเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและมีโอกาสที่อาจไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม เนื่องจากคุณเข้าใจอย่างถ่องแท้คุณยินยอมสละสิทธิ์และการเยียวยาตามกฎหมายหรือความเสมอภาคที่คุณอาจมีต่อเราเกี่ยวกับเนื้อหาที่ไม่ว่าจะถูกหรือผิด

16. การเข้าถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเอเชีย ยกเว้นตามที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้คุณตกลงที่จะไม่และไม่อนุญาตให้บุคคลที่สาม:

เข้าถึงหรือพยายามเข้าถึงเทคโนโลยีด้วยวิธีการอื่นใดนอกจากผ่านอินเทอร์เฟซผู้ใช้ INVOLVE ASIA พยายามหลีกเลี่ยงหรือเอาชนะมาตรการป้องกันใด ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ จำกัด การเข้าถึงส่วนใด ๆ ของแพลตฟอร์มหรือเทคโนโลยี ตรวจสอบความพร้อมใช้งานประสิทธิภาพหรือฟังก์ชันการทำงานของเทคโนโลยี ใช้เทคโนโลยีอย่างผิดกฎหมายหรือ (ยกเว้นด้วยความยินยอมของเรา) ในลักษณะใด ๆ ที่อาจสร้างความเสียหายปิดการใช้งานหนักเกินไปหรือทำให้เสีย รบกวนการทำงานหรือโฮสต์ของแพลตฟอร์มหรือเทคโนโลยีรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการละเมิดหรือพยายามละเมิดคุณสมบัติความปลอดภัยวางมัลแวร์หรือรหัสที่เป็นอันตรายที่คล้ายกันลงในแพลตฟอร์มหรือเทคโนโลยีหรือลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ รหัสที่เป็นอันตราย โอเวอร์โหลดครอบงำหรือทำการโจมตีแบบปฏิเสธบริการหรือห้ามมิให้มีการทำงานที่เหมาะสมของแพลตฟอร์มหรือเทคโนโลยี แทรกแซงขัดขวางหรือสร้างภาระที่ไม่เหมาะสมบนเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่โฮสต์แพลตฟอร์มหรือละเมิดกฎระเบียบนโยบายหรือขั้นตอนของเครือข่ายดังกล่าว แนะนำซอฟต์แวร์ตัวแทนอัตโนมัติหรือสคริปต์ให้กับแพลตฟอร์มหรือเทคโนโลยีเพื่อสร้างบัญชีหลายบัญชี สร้างการค้นหาคำขอหรือแบบสอบถามอัตโนมัติ หรือเข้าถึงรวบรวมดักตัดลอกข้อมูลจากเหมืองหรือจากหรือในระหว่างการขนส่งไปยังหรือจากแพลตฟอร์มรวมถึงซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่อ่านพื้นที่ของ RAM หรือกระแสข้อมูลเครือข่าย ดึงข้อมูลหรือเนื้อหาอื่น ๆ จากระบบอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างหรือรวบรวมคอลเลกชันการรวบรวมฐานข้อมูลหรือไดเรกทอรีไม่ว่าจะด้วยวิธีการด้วยตนเองเว็บบอทหรืออื่น ๆ ; ใบอนุญาตอนุญาตช่วงขายให้เช่าถ่ายทอดจำนำเพื่อความปลอดภัยให้ยืมยืมให้เช่าโอนกำหนดทำซ้ำหรือแจกจ่ายให้แก่บุคคลที่สามในแพลตฟอร์มเทคโนโลยีหรือสิทธิ์ของคุณในการใด ๆ หรือเป็นการขัดขวางสิทธิ์และใบอนุญาต รับที่นี่; คัดลอกเผยแพร่เผยแพร่แสดงโพสต์บันทึกเปิดเผยแก้ไขจัดเก็บร่วมแบรนด์เปลี่ยนแปลงหรือส่งในรูปแบบใด ๆ หรือด้วยวิธีการใด ๆ ของแพลตฟอร์มหรือเทคโนโลยีหรือสร้างงานรวบรวมหรือดัดแปลงจากแพลตฟอร์ม หรือเทคโนโลยีหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของมัน; ถอดแยกส่วนคอมไพล์กลับคอมไพล์แปลปรับแบบวิศวกรรมย้อนกลับหรือพยายามที่จะได้มาซึ่งส่วนใด ๆ ของแพลตฟอร์มหรือเทคโนโลยีหรือวิธีการดำเนินงาน เข้าถึงแพลตฟอร์มหรือเทคโนโลยีเพื่อสร้างเว็บไซต์แพลตฟอร์มหรือบริการที่คล้ายกันหรือแข่งขันกัน หรือใช้แสดงมิเรอร์หรือใส่ส่วนใดส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มหรือเทคโนโลยีรวมถึงการเก็บการจัดวางการออกแบบหรือข้อมูลกรรมสิทธิ์ที่อยู่ในนั้นหรือบนเว็บเพจหรือแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

คุณมีความรับผิดชอบในการเข้าถึงแพลตฟอร์มและมีอุปกรณ์ทั้งหมดที่จำเป็นในการทำเช่นนั้นแม้ว่าจะหมายความว่าคุณต้องเสียค่าธรรมเนียมจากบุคคลที่สาม (เช่นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต) รวมถึงโทรศัพท์อุปกรณ์เวลาออกอากาศหรือบริการอินเทอร์เน็ต ค่าธรรมเนียมของผู้ให้บริการ (เรามักจะให้การเข้าถึงแพลตฟอร์มของเราฟรีสำหรับพนักงานผู้รับเหมาอิสระหรือตัวแทน)

17. การรวบรวมข้อมูล ข้อมูลที่แสดงบนแพลตฟอร์มถูกดึงออกมาจากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียในลักษณะที่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นข้อมูลสาธารณะที่ได้มาโดยไม่มีการกระทำที่ผิดกฎหมายและไม่มีข้อมูลผิดกฎหมาย